Regulamin konkursu na Facebooku

REGULAMIN KONKURSU pod nazwą: „Witaj w łazience” Prowadzony na grupie na FACEBOOKU Witaj w łazience - porady, opinie, pomysły, aranżacje

 

 • 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Organizatorem konkursu Facebook (zwanym dalej “Konkursem”), jest Massi z siedzibą przy Białuty 33B, 05-870 Białuty (zwane dalej „Organizatorem”).
 2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
 3. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu.
 4. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
 5. Konkurs jest prowadzony na stronie https://www.facebook.com/groups/witajwlazience (zwanej dalej “Grupa”).
 6. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawuje jury konkursowe.

 

 • 2. CELE KONKURSU

Celem organizowanego konkursu jest:

 1. Zainteresowanie użytkowników Internetu stroną internetową, Facebook i Grupą Massi;
 2. Promocja oferty firmy Massi.

 

 • 3. UCZESTNICY KONKURSU
 1. Uczestnikami Konkursu mogą być użytkownicy serwisu Facebook.com oraz członkowie grupy "Witaj w Łazience - porady, opinie, pomysły, aranżacje" którzy prześlą odpowiedź na pytanie konkursowe, w formie odpowiedzi pod postem na Grupie Witaj w łazience - - porady, opinie, pomysły, aranżacje w serwisie Facebook.com.
 2. Uczestnik oświadcza, że:
 3. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;
 4. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;
 5. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebook;
 6. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;
 7. jest osobą pełnoletnią
 8. jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook;
 9. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy ani osoby pozostające w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z Organizatorem Konkursu. W Konkursie nie mogą brać udziału także członkowie najbliższych rodzin wskazanych wyżej osób (tj. ich małżonkowie, dzieci, rodzeństwo i rodzice) oraz osoby pozostające z pracownikiem we wspólnym pożyciu.

 

 • 4. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU
 1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i wyborem laureatów czuwają osoby odpowiedzialne – Jury konkursowe.
 2. Prace Komisji są prowadzone przy udziale min. 3 członków
 3. Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego (dalej: „post konkursowy“) na grupie portalu społecznościowym Facebook Organizatora pod adresem www.facebook.com/groups/witajwlazience
 4. Konkurs trwa od dnia 9 czerwca do 30 czerwca 2021.
 5. Konkurs polega na zamieszczeniu odpowiedzi na post konkursowy w w terminie określonym w §4 pkt 4
 6. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest: a. zamieszczenie odpowiedzi na zadane pytanie w treści postu konkursowego na Grupie Organizatora,
 7. Aby przystąpić do Konkursu należy:

- Być osobą pełnoletnią i mieć aktywne konto na portalu społecznościowym Facebook.com,

- Zapoznać się z Regulaminem Konkursu, który znajduje się na stronie internetowej Massi pod adresem: https://sklep.massi.pl/

- Udzielić w wyznaczonym terminie odpowiedzi na pytanie konkursowe.

 1. Zgłoszony do Konkursu tekst odpowiedzi nie może zawierać zwrotów uznanych za niecenzuralne lub w jakikolwiek sposób godzące w uczucia innych.
 2. Każdy z uczestników Konkursu może przesłać tylko 1 odpowiedź Konkursową do jednego postu konkursowego.
 • 5. NAGRODA
 1. Przewidziany przez Organizatora rodzaj nagród to nagrody w formie voucherów na kwoty: 300, 200 i 100 zł do sklepu Massi.
 2. Zostanie nagrodzonych trzech Uczestników, gdzie dla I miejsca jest najwyższa nagroda, a dla III - najniższa
 3. Po odbiór nagrody Zwycięzcy zgłaszają się poprzez Messenger na profilu Organizatora
 4. Nagrody zostaną przekazane na wskazany adres mailowy
 5. W przypadku nieodebrania nagrody przez Zwycięzcę w terminie 30 dni od umieszczenia informacji na Facebooku lub nie podaniu adresu mailowego do wysyłki tej nagrody, Zwycięzca traci prawo do nagrody.
 6. Przyznane w Konkursie nagrody zostaną wysłane uczestnikom do 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Organizatora informacji, o której mowa w ust. 3.
 7. Nagrodzone odpowiedzi będą zawarte pod postem z danym pytaniem konkursowym, opublikowanym na grupie Facebook, na profilu Nadleśnictwa Hajnówka.
 8. Zwycięzcy nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju. 9. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

 

 • 6. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD
 1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie i spełnienie wymagań Regulaminu oraz poprawne wykonanie wszystkich zadań opisanych w § 4 Regulaminu.
 3. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu.
 4. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator w drodze wyboru przez jury zwycięzcy poprzedzonego dokonaniem analizy poprawności wykonania zadań opisanych w § 4. Ust. 1 Regulaminu.
 5. Spośród nadesłanych odpowiedzi Organizator wyłoni 3 zwycięzców.

 

 • 7. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.
 2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem lub regulaminem Facebooka, w szczególności uczestników, którzy: a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej); b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka; c) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich; d) ingerują w mechanizm działania Konkursu; e) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.

 

 • 8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
 1. Administratorem podanych danych osobowych jest Organizator wskazany w 1 ustępie Postanowień Ogólnych, zwany w niniejszym rozdziale Administratorem.
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można skontaktować się z Administratorem listownie: Białuty 33B, 05-870 Białuty, mailowo: sprzedaz@massi.pl

bądź telefonicznie: +48 22 22 82 376

 1. Dane osobowe będą przetwarzane jedynie w celach niezbędnych do zawarcia i realizacji świadczeń wynikających z organizacji niniejszego Konkursu oraz z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w szczególności są nimi zawarte umowy na świadczenie usług informatycznych, doradczych.
 2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest: a. art. 6 ust. 1 lit. a RODO – „osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych” b. art. 6 ust. 1 lit. f RODO – „przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora” – rzeczowym prawnie uzasadnionym interesem będzie art. 919 kodeksu cywilnego. Chodzi więc o wywiązanie się z obowiązku powstałego wskutek złożenia przyrzeczenia publicznego.
 3. Kategorie przetwarzanych danych osobowych zawierają: imię i nazwisko uczestnika oraz adres mailowy w przypadku wysyłki nagrody.
 4. Dane mogą być przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej, podmiotom, które wykorzystują infrastrukturę techniczną znajdującą się w USA. Podmioty te przystąpiły do programu EU-US-Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisu europejskie. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku podmiotów posiadających certyfikat Privacy Shield.
 5. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
 • 9. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ
 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.
 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres do korespondencji Uczestnika oraz pełny opis i uzasadnienie reklamacji.
 4. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs na Facebooku Witaj w łazience z dnia …… r.”
 5. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. Dla zachowania tego terminu konieczne jest wysłanie (poprzez m. in. nadanie w placówce pocztowej) odpowiedzi na reklamację.

 

 • 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Regulamin obowiązuje na czas trwania Konkursu.
 2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Grupie
 5. Odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestników Konkursu jest ograniczona do wartości nagród w Konkursie.
 6. Wszelkie treści dotyczące Konkursu zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych Organizatora mają jedynie charakter informacyjny. Moc prawną mają wyłącznie postanowienia Regulaminu.

 

 

 

 

 

Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Waluty
Nowe produkty do Twojej łazienki
MASSI Stelaż do WC IPPO PRO 40
MASSI Stelaż do WC IPPO PRO 40
575,00 zł
szt.
MASSI Wanna wolnostojąca MOLIS 180 cm
MASSI Wanna wolnostojąca MOLIS 180 cm
4 620,00 zł
MASSI Wanna wolnostojąca ARCHE 150 cm
MASSI Wanna wolnostojąca ARCHE 150 cm
3 780,00 zł
szt.
MASSI Wanna wolnostojąca ARCHE 170 cm
MASSI Wanna wolnostojąca ARCHE 170 cm
4 020,00 zł
szt.
MASSI Wanna wolnostojąca WALL 170 cm lewa
MASSI Wanna wolnostojąca WALL 170 cm lewa
4 700,00 zł
szt.
MASSI Wanna wolnostojąca WALL 170 cm prawa
MASSI Wanna wolnostojąca WALL 170 cm prawa
4 700,00 zł
MASSI Kabina WALK IN na wymiar
MASSI Kabina WALK IN na wymiar
1 600,00 zł
szt.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl